Nástroje pro usnadnění přístupu

Participativní rozpočet obce Kobylí

OBEC KOBYLÍ
     vyhlašuje

výzvu k podávání návrhů občany

v rámci Participativního rozpočtu obce Kobylí 2021

 

 

1. Úvodem

Usnesením číslo UZ/15/01/2021 ze dne 2. 3. 2021 Zastupitelstvo obce Kobylí, ve snaze zapojit veřejnost do dění v obci, schválilo zavedení Participativního rozpočtu.
Podstata participativního rozpočtu spočívá v tom, že zastupitelstvo vymezí část peněz z rozpočtu obce a obyvatelé pak předkládají své návrhy, co by se za tyto peníze dalo v obci zlepšit. Návrhy předkládají občané radě obce, která pak posoudí jejich možnou realizaci. Následuje veřejné hlasování o tom, které návrhy se budou realizovat.

Cílem participativního rozpočtu je dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně důležité. Radnice tímto opatřením přistupuje k dialogu s občany a otevírá prostor pro efektivní a konstruktivní komunikaci.

Osobou zodpovědnou za realizaci participativního rozpočtu je Mgr. Vlastimil Janda, místostarosta.

2. Základní údaje o výzvě a harmonogram výzvy

Vyhlašovatel výzvy:                                     Obec Kobylí

Přidělená finanční částka:                           200 000 Kč včetně DPH,                                        

maximální výše nákladů na jeden návrh je 200 000 Kč včetněDPH

Zahájení příjmu návrhů:                              1. dubna 2021

Ukončení příjmu návrhů:                             31. května 2021

Kontrola formální správnosti:                      červen 2021

Veřejné hlasování:                                      červenec 2021

Realizace návrhů:                                       srpen – listopad 2021 (pokud současná pandemická situace dovolí)

Místo realizace návrhů:   návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví obce

3. Oprávněný předkladatel

Výzva je určena především občanům s trvalým pobytem na území obce Kobylí, návrh však mohou podat rovněž občané, kteří zde žijí a nemají zde trvalý pobyt, nebo ti, kteří zde pracují. Každý předkladatel může podat pouze jeden návrh.

4. Okruhy podporovaných aktivit

Oblasti, ve kterých může být návrh podán, nejsou tematicky omezeny (jako příklady lze uvést sportoviště, dětská hřiště, úprava veřejných prostorů, dopravní infrastruktura, obecní mobiliář – lavičky, osvětlení, informační tabule apod., vzdělávání, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň, odpady atd.).

Návrh nesmí v žádném případě směřovat k vyčlenění či diskriminaci nebo znevážení jakékoli skupiny obyvatel. Návrh nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

5. Předkládání návrhů

           5.1 Podání návrhů

Návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1). Projektový návrh se podává písemně.

Vyplněný formulář se všemi přílohami se odevzdává na podatelně Obecního úřadu Kobylí na adrese A. Šebestové 459, 691 10 Kobylí v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet obce Kobylí“. Ve stejné podobě je možno doručit formulář prostřednictvím pošty na adresu Obecní úřad Kobylí, rada obce, A. Šebestové 459, 691 10 Kobylí.

Termín pro podání projektů je stanoven od 1. dubna do 31. května 2021. 

Pro komunikaci s navrhovateli je stanoven koordinátor návrhů, s nímž je možné konzultovat jakékoli otázky týkající se podávání návrhů. Tímto koordinátorem je místostarosta obce V. Janda.

          5.2 Formální náležitosti návrhů

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 název návrhu

 zkrácený popis návrhu

 jméno a příjmení předkladatele

 prohlášení o tom, že předkladatel je starší 15 let

 kontaktní údaje – adresa bydliště, telefon, e-mail

 přesná lokalizace místa, kterého se návrh týká

 popis současného stavu a navrhovaného stavu místa

 navrhovaný harmonogram realizace návrhu

 rozpočet realizace návrhu (pomoc poskytne koordinátor návrhů)

 povinné přílohy návrhu – fotodokumentace, seznam podporovatelů projektu
 nepovinné přílohy návrhu – například vizualizace

Předkladatel smí podat pouze jeden návrh. Pokud dojde ze strany předkladatele k podání více než jednoho projektu, budou všechny vyřazeny z hodnocení.

Povinná příloha Seznam podporovatelů projektu musí obsahovat minimálně 10 podpisů občanů. Příloha musí mít vyplněna všechna požadovaná pole u každého z podporovatelů.
Příloha bude kontrolována v rámci hodnocení formální správnosti - nedoložením této přílohy je projekt vyřazen z hodnocení.  

5.3 Hodnocení formální správnosti a přijatelnosti

Předložené návrhy projdou kontrolou formální správnosti a přijatelnosti na základě níže uvedených kritérií. Při nesplnění budou předkladatelé vyzváni, aby do pěti pracovních dnů projekt doplnili. V případě, že tak neučiní, dojde k vyřazení návrhu.

Kritéria pro splnění kontroly formálních náležitostí:

 projekt je podán písemně poštou či osobně na podatelně obce;

 je dodržena stanovená lhůta pro podávání návrhů;
 k formuláři byly přiloženy všechny povinné přílohy;
 místo realizace je na pozemcích či budovách ve vlastnictví obce Kobylí;

 předkladatel podal pouze jeden návrh;

 ve formuláři jsou uvedeny všechny požadované údaje v části identifikace

předkladatele;

 předkladatel prohlásil, že je starší 15 let.

Kritéria pro splnění kontroly přijatelnosti:

 návrh je zpracován s reálným harmonogramem a reálným rozpočtem realizace;

 byl hodnocen jako přijatelný věcně příslušnými orgány obce Kobylí;

Hodnotící komise (dále jen „Komise“):

 Hodnotící komise je poradním orgánem rady obce ustanoveným v souvislosti

s vyhlášením participativního rozpočtu.

 Návrh je předložen Komisi, která je seznámena s kompletním seznamem

předložených a zhodnocených návrhů.

 Komise má možnost zamítnutí návrhu a jeho stažení před začátkem hlasování, své

rozhodnutí musí písemně odůvodnit.

 Pokud nastane situace, že po hlasování bude mít několik návrhů stejný počet hlasů, o

konečném pořadí rozhoduje Komise, která pořadí zdůvodní.

V procesu hodnocení se z nápadu občana stává návrh, který je ze strany obce hodnocen a dále rozpracován. Po splnění všech kritérií je návrh připraven k veřejnému hlasování.

 6. Hlasování

V případě, že předkladatel splní všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, bude jeho projekt zařazen do hlasování veřejnosti. Hlasování o projektech, které prošly všemi fázemi hodnocení, proběhne na webových stránkách obce Kobylí (sekce „Participativní rozpočet“) v červenci 2021. Každý hlasující má možnost přidělit 1 hlas. Po sečtení všech hlasů budou návrhy seřazeny dle výsledného pořadí sestupně a podpořeny budou ty návrhy, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou alokovanou částku výzvy.

O začátku hlasování budou občané informování na webu obce.

7. Realizace vítězných návrhů

Vybrané projekty budou obcí realizovány nejpozději do konce roku 2021. Pokud z nějakého závažného důvodu dojde k průtahům, může být dokončení akce posunuto k 30. 4. 2022.

8. Zdroje informací

Potřebné informace pro zájemce budou postupně k dispozici na webu obce Kobylí. Zájemci se mohou inspirovat na webech jiných měst a obcí, mohou se rovněž obracet na místostarostu obce.

 

Příloha č.1

Kontakty obce Kobylí

Starosta

Místostarosta

Administrativa, podatelna, správní poplatky, pokladna

Administrativa, evidence majetku

Matrika, evidence obyvatel

Účetnictví

Poruchy a mapa závad

Našli jste nějakou závadu v naší obci?

  • Napiště nám o tom a sledujte, jak byla odstraněna. Děkujeme, že tuto možnost nezneužíváte, ale využíváte ke zlepšení života v Kobylí.
  • Zatím jde o zkušební provoz. Je zde možné vkládat záznamy o zjištěných poruchách týkající se silnic, chodníků, osvětlení, černých skládek a podobných nedostatků v katastrálním území obce.

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Pověřenec

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Kobylí bude od 1. září 2022 vykonávat:

Bc. Veronika Holečková, mob: 720 052 682, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Spolupracujeme a podporujeme